Приветствую Вас Гість | | П`ятниця, 25.09.2020, 05:23

С у м Д П У  і м е н і  А. С.  М а к а р е н к а

Главная | Регистрация | Вход
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Науково-експериментальна лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики

Номер державної реєстрації – 0107и002251

«Розвиток інтелектуальних вмінь та творчого мислення учнів та студентів при вивченні математики»


Керівник роботи: Чашечникова Ольга Серафимівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики.

Члени лабораторії: Чашечникова Ольга Серафимівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Розуменко Анжела Оурелянівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Чашечнікова Лариса Гнатівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Семеніхіна Олена Володимірівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Каленик Михайло Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент; Чухрай Зоряна Борисівна, кандидат педагогічних наук; Лиман Наталя Федорівна, ст.викладач кафедри математики; Удовиченко Ольга Миколаївна, викладач кафедри інформатики; Шипиленко Андрій Павлович, викладач кафедри інформатики; Колесник Євгенія Анатоліївна, старший лаборант кафедри математики; Шишенко Інна Володимирівна, аспірант (наук.кер.доц. Чашечникова О.С.)


Результати роботи лабораторії

1.1. Наукові здобутки (теорії, методики, технології, відкриття підкріплені патентами).

Основні наукові результати за звітний період: розглянуто специфіку навчання математики в умовах профільної старшої школи; уточнено вимоги до дидактичного забезпечення навчання математики в умовах переходу до 12-річної школи; визначено вимоги до дидактичного забезпечення модульного навчання математики у вищих начальних закладах; визначені можливості вдосконалення змісту навчання через створення відповідних спецкурсів, спрямованих на реалізацію принципів наступності навчання та врахування міжпредметних зв’язків; визначено ефективність застосування сучасних інформаційних технологій на різних етапах навчання математики з метою активізації пізнавальної активності та інтелектуальної ініціативи учнів та студентів; проаналізовано шляхи реалізації наступності навчання математики у різних ланках освіти; розглянуто різноманітні підходи та вдосконалено визначення понять «математична грамотність», система її компонентів (доц.Чашечникова О.С.); щодо понять «оперативність знань» (доц.Чашечникова О.С., асп.Москаленко І.В); «дослідницькі здібності», система їх компонентів (доц.Чашечникова О.С., асп.Чухрай З.Б.); «активізація пізнавальної активності», специфіка формування в учнів-гуманітаріїв (доц.Чашечникова О.С., асп.Шишенко І.В.); визначені психолого-педагогічні основи формування математичної грамотності у різних груп учнів (доц.Чашечнікова Л.Г., доц.Чашечникова О.С.); проаналізовано можливості введення факультативних занять з математичної логіки (ст.викладач Лиман Н.Ф.) та спецкурсу «Побудова нестандартних графіків функцій та рівнянь» в середній школі з метою формування математичної грамотності учнів (доц.Чашечнікова Л.Г., доц.Чашечникова О.С.); проаналізовано міжпредметні зв’язки методики навчання математики, елементарної математики, історії математики (доц.Чашечнікова Л.Г., доц.Чашечникова О.С.); курсу математики старшої школи з інформатикою (доц.Чашечникова О.С., доц.Семеніхіна О.В., асп.Москаленко І.В.); теорії імовірностей та історії математики (доц.Розуменко А.О.); математичного аналізу, диференціальної геометрії, методів обчислень з інформатикою (доц.Семеніхіна О.В.); розглянуто умови підвищення ефективності навчання математики в класах гуманітарного профілю (доц.Чашечникова О.С., асп.Шишенко І.В.); вдосконалено критерії ефективності застосування тестових комп’ютерних програм стосовно вивчення дисциплін фізико-математичного циклу в закладах середньої та вищої освіти; вдосконалені засади застосування дистанційного навчання математики в середній школі (доц.Семеніхіна О.В, доц. Чашечникова О.С); проаналізовано особливості підготовки майбутніх вчителів математики (доц.Розуменко А.О., доц.Семеніхіна О.В, доц.Чашечнікова Л.Г., доц. Чашечникова О.С, ст.лаб.Колесник Є.А.); майбутніх економістів (асп.Чухрай З.Б.) та майбутніх аграріїв (асп.Борозенець Н.С.) в умовах КМС. Розроблено діагностико-коректуючу комп’ютерну програму з вищої математики для студентів економічних спеціальностей та методику її використання (доц.Чашечникова О.С., асп.Чухрай З.Б.).

1.2. Найбільш значимі наукові та науково-методичні публікації (монографії, статті у виданнях, зареєстрованих у бібліографічній базі даних SCOPUS, статті у фахових виданнях, підручники і навчальні посібники з Грифом МОН України).

Навчальні посібники з Грифом МОН України

1. Чашечникова О.С., Чашечнікова Л.Г., Мартиненко О.В. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції. Бібліотечка математичної освіти. Вид.2-ге, доповн.- Рівне: Волинські обереги, 2009.- 72 с.- 4,18 да- Схвалено МОН України (пр.№8 від 5.12.2008р.).

Статті у фахових виданнях

1. Чашечникова О.С., Москаленко І.М. Інтелектуальна компетентність як одна з умов успішного навчання математики // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки – Вип. № 155. – 2009. – С.117 – 124.

2. Чашечникова О.С., Шишенко І.В. Спрямованість навчання математики на активізацію пізнавальної діяльності учнів-гуманітаріїв // Вісник Черкаського університету. Серія пед. науки. – Вип. № 155. – Черкаси, 2009. – С. 124-131.

3. Семеніхіна О.В. Використання методу Монте-Карло при чисельному розв’язуванні рівнянь // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Вип. 143. – Черкаси, 2009. – С. 99-105.

4. Шишенко І.В. Можливості активізації пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів на уроках математики // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – Вип. 38 / За заг. ред. акад. АПН Укр. Євтуха М.Б., уклад. – Михайличенко О.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 214 с. – С. 198-201. – 0,33 д.а.

5. Борозенець Н.С., Розуменко А.О. Організація самостійної роботи студентів-аграріїв при вивченні елементів математичної статистики // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки – Вип. № 155. – 2009. – С. 17 – 24.

1.3. Проведена Всеукраїнська конференція «Розвиток інтелектуальних вмінь та творчих здібностей учнів і студентів в процесі навчання математики». – Суми, 3-4 грудня 2009 (ІТМ-09) (учасників – 197 з 36 міст України та АР Крим, Білорусії (м.Мінськ, м.Брест), Росії (м.Брянськ) з 55 навчальних закладів вищої та 7 закладів середньої освіти, 2 наукових установ і 4 організацій; 180 представників з України, 13 з Білорусі, 4 з Росії). Серед учасників провідні вчені, молоді науковці, аспіранти, учителі, студенти (12 докторів наук, 76 кандидатів наук, 56 викладачів без ступенів, 29 аспірантів, 8 вчителів, 24 студента).

1.4. Захищені членами лабораторії кандидатські дисертації:

Чашечнікова Лариса Гнатівна, тема «Відношення паралельності та перпендикулярності в логічній структурі планіметрії восьмирічної школи», спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 1976 рік;

Розуменко Анжела Оурелянівна, тема «Формування в учнів 7-9 класів умінь узагальнювати геометричні знання», спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 1993 рік;

Чашечникова Ольга Серафимівна, тема «Розвиток математичних здібностей учнів основної школи», спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 1997 рік;

Каленик Михайло Вікторович, тема "Формування поняття "фізична величина" в учнів основної школи", спец. 13.00.02 (теорія і методика вивчення фізики); 2001 рік;

Семеніхіна Олена Володимірівна, тема «Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії в педагогічних університетах», спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 2004 рік;

Чухрай  Зоряна Борисівна, тема "Розвиток дослідницьких здібностей студентів екологічних спеціальностей у процесі навчання математики", спец.13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 2013рік.


2. Етапи виконуваної науково-дослідної теми (назва, очікувані результати, форми звітної документації).

Етапи роботи:

1. Визначення умов розвитку творчої особистості учнів та студентів у процесі навчання математики, фізики та інформатики на сучасному етапі .

2. Вдосконалення методики навчання математики, фізики та інформатики учнів та майбутніх вчителів математики, фізики та інформатики, що грунтуються на врахуванні їх психолого-педагогічних особливостей .

3. Оптимізація самостійної діяльності учнів та студентів у процесі навчання математики, фізики та інформатики .

4. Створення та перевірка ефективності методичної системи розвитку творчої особистості учня у процесі профільного навчання математики, фізики та інформатики, що грунтуються на реальному врахуванні психолого-педагогічних особливостей школярів, та створення методичних рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики, фізики та інформатики, спрямовану на підвищення рівня його професійної компетентності, на формування в нього готовності до розвитку творчої особистості учня.

Очікувані результати:

1) створення методичної системи розвитку творчої особистості учня у процесі профільного навчання математики, фізики та інформатики, що грунтуються на реальному врахуванні психолого-педагогічних особливостей школярів (вдосконалення змісту навчання через розробку спецкурсів для учнів, що враховують принципи профільної і рівневої диференціації; розробка методичних рекомендацій щодо ефективності застосування певних методів, засобів, форм організації навчання);

2) створення методичних рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики, фізики та інформатики, спрямовану на підвищення рівня його професійної компетентності, на формування в нього готовності до розвитку творчої особистості учня;

3) розробка системи комп’ютерної підтримки та методики доцільної роботи з ними (зокрема, із застосуванням інтерактивної дошки), що сприятиме оптимізації навчання математики, фізики та інформатики учнів та майбутніх вчителів;

4) на прикладі математичного середовища MAPLE розглянути більш детально можливості застосування комп’ютерних технологій у процесі вивчення аналітичної геометрії; математичного аналізу; диференціальної геометрії; чисельних методів (чисельне розв’язування лінійних рівнянь, чисельне інтегрування, чисельне розв’язування диференціальних рівнянь); елементів математичної статистики;

5) створити програму для супроводу модульного навчання на базі середовища DELPHI :

- для оптимізації повторення навчального матеріалу, закріплення знань і вмінь; для підвищення оперативності поточного та підсумкового контролю успішності студентів; для створення потужної довідкової бази за існуючими програмними засобами з математики; для здійснення диференціації навчання та індивідуального підходу.


Форма входу
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту
Фізико-математичний факультет СумДПУ ім. А.С.Макаренка © 2020
Конструктор сайтів - uCoz